Pienoisrautatiekerho ry.

 
 

SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Pienoisrautatiekerho. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on olla pienoisrautateitä harrastavan nuorison ja muidenkin tämän alan harrastajien yhdyssiteenä sekä edistää ja ylläpitää heissä pienoisrautateiden ja pienoisrautatiekaluston rakentamistaitoa ja suunnittelua.

Mainittuihin päämääriin yhdistys pyrkii, paitsi julkaisutoiminnan kautta, pitämällä jäsenilleen säännöllisiä kerhoiltoja, järjestämällä nuorisolle neuvonta- ja rakennuskursseja, avustamalla jäseniään pienoisrautateihin käytettävien rakennustarvikkeiden ja työkalujen hankinnassa, toimeenpanemalla näyttely- ja esittelytilaisuuksia.

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen hyvämaineinen kansalainen ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa määrätyn liittymismaksun. Yhdistyksen jäsenet ovat joko vakinaisia-, kannattaja-, tai kunniajäseniä. Hallitus voi myös harkintansa mukaan sairauden, varattomuuden, työttömyyden tai muun vastaavan syyn vuoksi perustellusta anomuksesta myöntää vapautuksen jäsenmaksusta joko määräajaksi tai kokonaan; muutoin jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun.

Kannattajajäseneksi voi päästä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa yhdistyksen vahvistaman kertakaikkisen tai vuosittain määrättävän kannatusmaksun, joka voi olla erisuuruinen henkilö- ja yhteisöjäsenille. Kunniajäsenikseen voi yhdistys kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Eroamisesta yhdistyslain mukaisella tavalla ilmoittanut jäsen on vapaa jäsenyydestä saman kalenterivuoden päättyessä.

Jos jäsen ei täytä hänelle näiden sääntöjen mukaan kuuluvia velvollisuuksia tai muutoin toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti, voidaan hänet erottaa yhdistyksen jäsenyydestä. Jäsenen erottamisesta päättää hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokous. Yhdistyksen jäsenistä pidetään luetteloa, johon merkitään heitä koskevat tiedot. saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistys perii jäseniltään yhdistyksen syyskokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua tai liittymismaksua; ei myöskään jäseniltä, joille hallitus on anomuksen perusteella myöntänyt vapautuksen jäsenmaksusta määräajaksi tai kokonaan.

Yhdistyksen hallitukseen voidaan valita jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä, kunniajäseniä tai jäseniä, jotka ovat saaneet jäsenmaksuvapautuksen hallituksen päätöksellä.

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina tilintarkastajille esitettäväksi viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta ja näiden on palautettava tilit sekä niitä koskeva lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi päivää ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen hallitukseen valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta varsinaista. jäsentä. Hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja milloin joku hallituksen jäsenistä sitä häneltä kirjallisesti pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi jäsentä on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa, tai se taikka ne henkilöt, jotka hallitus siihen valtuuttaa ja siinä järjestyksessä kuin valtuutuksessa lähemmin määrätään.

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka pidetään maalis- huhtikuussa ja syyskokous, joka pidetään loka-joulukuussa.

Kevätkokouksessa

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
 • käsitellään edellisen vuoden toiminta ja tilikertomus;
 • käsitellään tilintarkastajien kertomus edellisen vuoden hallinnon ja tilientarkastuksesta;
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut sekä hallituksen esittämät asiat;

Syyskokouksessa

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
 • käsitellään hallituksen ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi seuraavaa kalenterivuotta varten;
 • määrätään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet ja maksuaika;
 • vahvistetaan yhdistyksen tulo. ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle;
 • määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet toimiajaksi;
 • valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä
 • käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt sekä hallituksen esittämät asiat.

10§

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus ja tieto siitä sekä kokouksessa käsiteltävistä asioista on toimitettava yhdistyksen jäsenille kirjallisesti, kirjeitse tai sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen kokousta.

11§

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään joko hallituksen päätöksestä tai kun vähintään yksi neljäsosa yhdistyksenjäsenistä anoo sitä kirjallisesti hallitukselta tietyn asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle siten, kun 10 pykälässä on säädetty.

12§

Yhdistyksen kokouksessa ovat äänioikeutettuja vain jäsenmaksunsa maksaneet läsnäolevat jäsenet, kunniajäsenet, sekä hallituksen päätöksellä jäsenmaksuvapautuksen saaneet jäsenet. Valtakirjalla ei saa äänestää. Äänestys toimitetaan avoimesti ellei suljettua lippuäänestystä ole vaadittu ja kannatettu. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

13§

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

14§

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen varat ja omaisuus luovutettava siitä päättävissä kokouksissa Rautatiemuseolle käytettäväksi pienoisrautatieharrastuksen edistämiseen.

15§

Muutoin noudatetaan yhdistyslakia.